Доставка и гаранционно обслужване на оборудване за обработка и анализ на данни от мобилни устройства, по обособени позиции

Уникален номер: OP-0010-2016-BG-GDBOP-MVR

 

Обявление за приключил договор           публикувано на 23 юни 2017 г.

Обявление за възложена поръчка           публикувано на 31 март 2017 г.

Договор за обществена поръчка           публикувано на 31 март 2017 г.

Решение за определяне на изпълнител           публикувано на 13 февруари 2017 г.

Решение за прекратяване на процедурата по ОП номер 2           публикувано на 13 февруари 2017 г.

Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП           публикувано на 13 февруари 2017 г.

Протокол от работата на комисията           публикувано на 13 февруари 2017 г.

Документация за участие в процедурата           публикувано на 03 януари 2017 г.                              

Техническа спецификация                                    публикувано на 03 януари 2017 г.

Обявление за поръчка                                           публикувано на 03 януари 2017 г.

Решение за откриване на процедура                   публикувано на 03 януари 2017 г.