08/10

2018

България е сред първите държави, включили се в разработването и прилагането на стандарти за противодействие и превенция на трафика на хора

ГДБОП домакинства международна експертна среща за превантивните мерки срещу този вид престъпност

На 3 октомври 2018 г., Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ домакинства международна работна среща за противодействието и превенцията на трафика на хора. Събитието събра в София експерти в сферата от Австрия, Белгия, Хърватска, Дания, Франция, Германия, Унгария, Исландия, Италия, Литва, Латвия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания. Участие взеха и представители на Европейската мрежа за превенция на престъпността и на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс).

Превенцията е важен компонент на всеобхватния отговор на трафика на хора, но в същото време представлява голямо предизвикателство, което изисква включване на множество партньори. Прилагането на ефективни превантивни механизми трябва да бъде базирано на тясно и активно сътрудничество между правоохранителните органи и неправителствения сектор“, заяви заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Стефан Джолев. В този смисъл той подчерта, че страната ни е сред първите държави, които се включиха в разработването и прилагането на световните и европейските стандарти за противодействие и превенция на трафика на хора.

В рамките на дискусиите българската страна представи своя опит в прилагането на мултидисциплинарния подход на сътрудничество за противодействие и превенция на трафика на хора от ангажираните институции, сред които ГДБОП, Националната комисия за борба с трафика на хора и Държавната агенция за закрила на детето. Изключителен интерес предизвика кампания в Интернет за повишаване на осведомеността на обществото по проблемите на трафика на хора, разработена съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора и частния сектор.

Делегатите се запознаха с холандските и британските превантивни инициативи в сферата, представена бе и дейността на Европейската мрежа за превенция на престъпността. Фокус  по време на дискусиите бе поставен върху теми, свързани с ефективността на превантивните мерки и спецификите, които следва да бъдат вземани предвид при разработването на кампании - различните видове експлоатация и ролята на държавите като страни на произход и такива, които са транзитни и страни-дестинация. Препоръчано бе разработването на кампании, насочени към намаляването на търсенето на услуги от жертви на трафик.

Контекст

Работната среща бе организирана в изпълнение на оперативния план за действие за 2018 г. в рамките на Мултидисциплинарната платформа за сътрудничество в сферата на тежката и организираната престъпност (EMPACT).

ГД „Борба с организираната престъпност“ е водеща структура в рамките на ЕМРАСТ по приоритет „Трафик на хора“. Като лидер на дейност, целяща предотвратяване на този вид престъпност чрез прилагане на мерки за превенция и кампании за повишаване на информираността, България покани представителите на държавите-членки на ЕС, подкрепящи инициативата, да споделят своя опит в разработването и прилагането на мерки за превенция на трафика на хора на общоевропейско ниво.